Kazakça Yeminli Çeviri

Kazakça Yeminli Çeviri

Kazakça Yeminli çevirmen

Kazakça Yeminli Çeviri; Yasal sorumluluk gerektiren işleyiştir. Kazakça noter yeminli tercümanlar tarafından merkez dilden hedef dile aslına oranlı çevirisi yapılmış, diploma, nüfus cüzdanı, ehliyet, imzalanmış mahkeme kararları,  boşanma kararları, evlilik cüzdanı, pasaport, transkript, tapu belgeleri,  ticari sözleşmeler, hukuki belgeler, patent dosyaları, şirket faaliyet raporu, emeklilik dosyaları, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri gibi dosyalardır. Kazakça noter yeminli çevirmenlerin çeviri belgeleri yemin zaptının bulunduğu noter tarafından tasdiklenmektedir. Bir diğer değişle yaptığı Kazakça çevirinin altına attığı imza ve noter kaşesi ile çeviriden oluşabilecek sıkıntılar için sorumluluğun altına giren Kazakça çevirmenlere denir.

Kazakça Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Kazakça yeminli çeviridosyanın noterde yemin zaptı bulunan Kazakça yeminli tercümanlar tarafından istenilen dile çevirisinin yapılması ve çeviri metnin ilgili çevirmen tarafından kaşelenip imzalanması prosedürüdür. Kazakça  çevirmenin yeminli Kazakça çevirmen olması için de ilgili dilin veya dillerin eğitimini almış olması ve bunu kanıtlayan dosyalarla notere başvurması gerekmektedir. Noter huzurunda, kendisine verilen dosyaların çevirilerini eksik olmadan ve doğru bir şekilde yapacağına dair yemin eder ve ettiği bu yemin zapt altına alınır, sonuç olarak Kazakça yeminli çevirmen olur. Kazakça çevirmenin kendisine verilen bu zapt, yemini ettiği noter bünyesinde geçerlidir. Kazakça yeminli çevirmenler, yaptıkları çevirinin doğruluğunun tüm sorumluluğunu üstlenirler ve bu sebeple de dosyanın altına kaşe ve imzalarını atarlar. Sonrasında, çeviri ettikleri ve imzaladıkları dosyalar ilgili notere iletilir ve noter onayı ile birlikte geçerlilik kazanır.

Kazakça yeminli ve yeminsiz tercüman arasındaki fark nedir;

Kazakça yeminli zabıtlı çevirmenin, çevirisini yaptığı özel ve resmi dosyalarının altına imza atma yetkisi vardır. Kazakça yemin dosyası sahibi olmayan Kazakça çevirmenin yaptığı özel ve resmi dosyaların altına imza atma yetkisi yoktur. Ayrıca noter onayı olacak, özel veya resmi belgenin çevirisine sadece yeminli Kazakça çevirmen imza atabilir. Kazakça yemin zaptı olmayan çevirmenin yaptığı çeviri işlerini noter onaylamaz.

Kazakça Yeminli çevirilerin kullanıldığı bazı genel alanlar şunlardır;

Müşterilerin Kazakça dosyalarının söz konusu çeviri bürosunca, noter yeminli Kazakça tercümanlar tarafından çeviri yapılması ve istenilmesi durumunda noter tasdiki ve apostil (tasdik şerhi) işlemleri tamamlanarak alıcı müşteriye sunulmasıdır.

Vekaletname, Nüfus Cüzdanı, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Şirket Kuruluş Evrakları Yasal Anlaşmalar, Mahkeme dosyaları, İş Teklif Ve Sözleşmeleri, İşçi - İşveren İlişkileriyle İlgili dosyalar, Genel Mevzuat ve Yasalar, Yargılama Olayının Başında, Ortasında ve Sonunda Düzenlenen belgeler (Dava Dilekçeleri, Bilirkişi Raporları, Delil Teşkil Edecek Tutanaklar, Evrak ve Malzemeler, Mahkeme Kararları ve benzeri gibi).

Noterden Kazakça yemin zaptı nasıl alınır?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yeminli Kazakça çevirmen olarak çalışmak istiyorsanız aranan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanızdır. Kazakça yeminli tercüman olabilmeniz için aranan ikinci özellik lisans düzeyinde üniversitelerin Kazakça mütercim-tercümanlık veya Kazakça çeviri bilim bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak ilk koşullardan biridir.

Eğer bu şartları karşılıyorsanız yapmanız gereken Kazakça yemin zaptınızı onaylayacak bir noter bulmaktır. İlersin de bu notere mezuniyet dosyanızın ibraz ederek ve noter karşısında yemininizi ederek notere Kazakça yeminli tercümanlık zaptınızı onaylatmış olursunuz. Kazakça yeminli tercüman olmayan kişilerin çevirisini yaptıkları metne imza atma salahiyeti yoktur ve yaptıkları Kazakça çeviriler resmiyet taşımaz.

Mütercim tercümanlık yemini adınız, doğum tarihiniz, iş ve ev adresleriniz, tahsil dereceniz, hangi dil/dilleri bildiğiniz, noterin bu dili bildiğinize yönelik kanaatine nasıl oluştuğu, yeminin şekli ve tutanak zamanı gibi bilgileri bulundurmaktadır ve bu yemin noterde bir tutanak ile dosyalanarak arşivlenmektedir. Noterde Kazakça yemin zaptı bulunmayan tercümanlara çeviri ile alakalı işlem yaptırılmaz. Kazakça yemin zaptını bulunduran noter tarafından çeviri hizmetinin karşılığı olan miktar gelir, tercümana ödenecek olan miktar da gider olarak belgelendirilir.

Bu noktada kafa karıştırabilecek olaylardan biri şudur ki bir noterden alınan Kazakça yemin zaptı diğer bir noter ya da mahkeme tarafından kabul görmek zorunda değildir. Dolayısıyla birden fazla noterle çalışmak isterseniz birden fazla Kazakça tercümanlık yemini etmeniz gerekebilir.

Neden Kazakça yeminli çeviri?

Kazakça Yeminli çeviri nedir? Bilindiği gibi ehemmiyetli çeviri konularında, özellikle ülkelerarası ticaret gibi Kazakça çeviri konularında bir cümlenin bile çok büyük ve hayati ehemmiyeti vardır. Sebebi ise, yerel veya uluslararası hukukta bir sözün dahi tarafları haklı-haksız ya da alacaklı-borçlu gibi sonlandırıcı nitelikte ehemmiyet arz eden durumlarda bırakmasıdır. Bu aynı zamanda "yeminsiz" Kazakça çevirinin de ne olduğunu göstermektedir. Kişisel Kazakça çeviri işlerinde pek ehemmiyetli olmasa da, Kazakça hukuki, Kazakça ticaret ve benzeri ciddi meselelerde yazışırken Kazakça ifadeler cümlesi cümlesine tam ve açık bir ifade kullanmak, şimdi ve sonraki ileriye dönük uzun vadeli Kazakça çeviri işlerinizde firmanızın ve kişisel haklarınızın korunması, tarafların almış olduğu bilinçli sorumlulukları gibi hayati ehemmiyet taşıyan maddelerin bilinmesi adına Kazakça yeminli çeviri çok ehemmiyetlidir.

 çeviri bürosu

main content banner 1

main content banner 2

Müşteri Hizmetleri

+90 312 354 2840

   +90 543 354 2840