Yunanca Yeminli Çeviri

Yunanca Yeminli Çeviri

Yunanca Yeminli çevirmen

Yunanca Yeminli Çeviri; Yasal sorumluluk gerektiren işleyiştir. Yunanca noter yeminli tercümanlar tarafından merkez dilden hedef dile aslına oranlı çevirisi yapılmış, diploma, nüfus cüzdanı, ehliyet, imzalanmış mahkeme kararları,  boşanma kararları, evlilik cüzdanı, pasaport, transkript, tapu belgeleri,  ticari sözleşmeler, hukuki belgeler, patent dosyaları, şirket faaliyet raporu, emeklilik dosyaları, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri gibi dosyalardır. Yunanca noter yeminli çevirmenlerin çeviri belgeleri yemin zaptının bulunduğu noter tarafından tasdiklenmektedir. Bir diğer değişle yaptığı Yunanca çevirinin altına attığı imza ve noter kaşesi ile çeviriden oluşabilecek sıkıntılar için sorumluluğun altına giren Yunanca çevirmenlere denir.

Yunanca Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Yunanca yeminli çeviridosyanın noterde yemin zaptı bulunan Yunanca yeminli tercümanlar tarafından istenilen dile çevirisinin yapılması ve çeviri metnin ilgili çevirmen tarafından kaşelenip imzalanması prosedürüdür. Yunanca  çevirmenin yeminli Yunanca çevirmen olması için de ilgili dilin veya dillerin eğitimini almış olması ve bunu kanıtlayan dosyalarla notere başvurması gerekmektedir. Noter huzurunda, kendisine verilen dosyaların çevirilerini eksik olmadan ve doğru bir şekilde yapacağına dair yemin eder ve ettiği bu yemin zapt altına alınır, sonuç olarak Yunanca yeminli çevirmen olur. Yunanca çevirmenin kendisine verilen bu zapt, yemini ettiği noter bünyesinde geçerlidir. Yunanca yeminli çevirmenler, yaptıkları çevirinin doğruluğunun tüm sorumluluğunu üstlenirler ve bu sebeple de dosyanın altına kaşe ve imzalarını atarlar. Sonrasında, çeviri ettikleri ve imzaladıkları dosyalar ilgili notere iletilir ve noter onayı ile birlikte geçerlilik kazanır.

Yunanca yeminli ve yeminsiz tercüman arasındaki fark nedir;

Yunanca yeminli zabıtlı çevirmenin, çevirisini yaptığı özel ve resmi dosyalarının altına imza atma yetkisi vardır. Yunanca yemin dosyası sahibi olmayan Yunanca çevirmenin yaptığı özel ve resmi dosyaların altına imza atma yetkisi yoktur. Ayrıca noter onayı olacak, özel veya resmi belgenin çevirisine sadece yeminli Yunanca çevirmen imza atabilir. Yunanca yemin zaptı olmayan çevirmenin yaptığı çeviri işlerini noter onaylamaz.

Yunanca Yeminli çevirilerin kullanıldığı bazı genel alanlar şunlardır;

Müşterilerin Yunanca dosyalarının söz konusu çeviri bürosunca, noter yeminli Yunanca tercümanlar tarafından çeviri yapılması ve istenilmesi durumunda noter tasdiki ve apostil (tasdik şerhi) işlemleri tamamlanarak alıcı müşteriye sunulmasıdır.

Vekaletname, Nüfus Cüzdanı, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Şirket Kuruluş Evrakları Yasal Anlaşmalar, Mahkeme dosyaları, İş Teklif Ve Sözleşmeleri, İşçi - İşveren İlişkileriyle İlgili dosyalar, Genel Mevzuat ve Yasalar, Yargılama Olayının Başında, Ortasında ve Sonunda Düzenlenen belgeler (Dava Dilekçeleri, Bilirkişi Raporları, Delil Teşkil Edecek Tutanaklar, Evrak ve Malzemeler, Mahkeme Kararları ve benzeri gibi).

Noterden Yunanca yemin zaptı nasıl alınır?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yeminli Yunanca çevirmen olarak çalışmak istiyorsanız aranan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanızdır. Yunanca yeminli tercüman olabilmeniz için aranan ikinci özellik lisans düzeyinde üniversitelerin Yunanca mütercim-tercümanlık veya Yunanca çeviri bilim bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak ilk koşullardan biridir.

Eğer bu şartları karşılıyorsanız yapmanız gereken Yunanca yemin zaptınızı onaylayacak bir noter bulmaktır. İlersin de bu notere mezuniyet dosyanızın ibraz ederek ve noter karşısında yemininizi ederek notere Yunanca yeminli tercümanlık zaptınızı onaylatmış olursunuz. Yunanca yeminli tercüman olmayan kişilerin çevirisini yaptıkları metne imza atma salahiyeti yoktur ve yaptıkları Yunanca çeviriler resmiyet taşımaz.

Mütercim tercümanlık yemini adınız, doğum tarihiniz, iş ve ev adresleriniz, tahsil dereceniz, hangi dil/dilleri bildiğiniz, noterin bu dili bildiğinize yönelik kanaatine nasıl oluştuğu, yeminin şekli ve tutanak zamanı gibi bilgileri bulundurmaktadır ve bu yemin noterde bir tutanak ile dosyalanarak arşivlenmektedir. Noterde Yunanca yemin zaptı bulunmayan tercümanlara çeviri ile alakalı işlem yaptırılmaz. Yunanca yemin zaptını bulunduran noter tarafından çeviri hizmetinin karşılığı olan miktar gelir, tercümana ödenecek olan miktar da gider olarak belgelendirilir.

Bu noktada kafa karıştırabilecek olaylardan biri şudur ki bir noterden alınan Yunanca yemin zaptı diğer bir noter ya da mahkeme tarafından kabul görmek zorunda değildir. Dolayısıyla birden fazla noterle çalışmak isterseniz birden fazla Yunanca tercümanlık yemini etmeniz gerekebilir.

Neden Yunanca yeminli çeviri?

Yunanca Yeminli çeviri nedir? Bilindiği gibi ehemmiyetli çeviri konularında, özellikle ülkelerarası ticaret gibi Yunanca çeviri konularında bir cümlenin bile çok büyük ve hayati ehemmiyeti vardır. Sebebi ise, yerel veya uluslararası hukukta bir sözün dahi tarafları haklı-haksız ya da alacaklı-borçlu gibi sonlandırıcı nitelikte ehemmiyet arz eden durumlarda bırakmasıdır. Bu aynı zamanda "yeminsiz" Yunanca çevirinin de ne olduğunu göstermektedir. Kişisel Yunanca çeviri işlerinde pek ehemmiyetli olmasa da, Yunanca hukuki, Yunanca ticaret ve benzeri ciddi meselelerde yazışırken Yunanca ifadeler cümlesi cümlesine tam ve açık bir ifade kullanmak, şimdi ve sonraki ileriye dönük uzun vadeli Yunanca çeviri işlerinizde firmanızın ve kişisel haklarınızın korunması, tarafların almış olduğu bilinçli sorumlulukları gibi hayati ehemmiyet taşıyan maddelerin bilinmesi adına Yunanca yeminli çeviri çok ehemmiyetlidir.

 çeviri bürosu

main content banner 1

main content banner 2

Müşteri Hizmetleri

+90 312 354 2840

   +90 543 354 2840